Resultatenrekening over 2023

Conform de doelstelling is in 2023 in totaal € 116.925 aan giften ontvangen. In 2023 werd € 102.600 besteed aan goede doelen. De eind 2023 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2023 worden besteed.

2023

Inkomsten:

Giften en donaties

116.925

Overige baten

0

116.925

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

102.600

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

102.600

Totaal

14.325

Financiële baten en lasten

-33

Resultaat

14.192

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

14.192

Het positieve resultaat ad. € 14.192 is ten bate gebracht van de algemene reserve per 31-12-2023. Per ultimo 2023 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.