Resultatenrekening over 2022

Conform de doelstelling is in 2022 in totaal € 115.175 aan giften ontvangen.
In 2022 werd € 120.650 besteed aan goede doelen.
De eind 2022 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2022 worden besteed.

2022

Inkomsten:

Giften en donaties

115.175

Overige baten

0

115.175

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

120.650

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

120.650

Totaal

-5.475

Financiële baten en lasten

-147

Resultaat

-5.622

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

-5.622

Het negatieve resultaat ad. € 5.622 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2022.
Per ultimo 2022 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.
De aanwezige middelen bedroegen op 31-12-2022 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.