Resultatenrekening over 2021

Conform de doelstelling is in 2021 in totaal € 114.900 aan giften ontvangen.
In 2021 werd € 108.275 besteed aan goede doelen.
De eind 2021 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2021 worden besteed.

2021

Inkomsten:

Giften en donaties

114.900

Overige baten

0

114.900

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

108.275

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

108.275

Totaal

6.625

Financiële baten en lasten

-84

Resultaat

6.541

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

6.541

Het positieve resultaat ad. € 6.541 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2021.
Per ultimo 2021 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.
De aanwezige middelen bedroegen op 31-12-2021 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.