Resultatenrekening over 2020

Conform de doelstelling is in 2020 in totaal € 115.600 aan giften ontvangen.
In 2020 werd € 116.800 besteed aan goede doelen.
De eind 2020 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2020 worden besteed.

2020

Inkomsten:

Giften en donaties

115.600

Overige baten

0

115.600

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

116.800

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

116.800

Totaal

-1.200

Financiële baten en lasten

-75

Resultaat

-1.275

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

-1.275

Het negatieve resultaat ad. € 1.275 is onttrokken aan de algemene reserve per 31-12-2020.
Per ultimo 2020 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.
De aanwezige middelen bedroegen op 31-12-2020 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.