Resultatenrekening over 2019

Conform de doelstelling is in 2019 in totaal € 114.300 aan giften ontvangen.
In 2019 werd € 116.560 besteed aan goede doelen.
De eind 2019 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2019 worden besteed.

2019

Inkomsten:

Giften en donaties

114.300

Overige baten

0

114.300

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

116.560

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

117.135

Totaal

-2.835

Financiële baten en lasten

-81

Resultaat

-2.916

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

-2.916

Het negatieve resultaat ad. € 2.916 is onttrokken aan de algemene reserve per 31-12-2019.
Per ultimo 2019 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.
De aanwezige middelen bedroegen op 31-12-2019 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.