Resultatenrekening over 2018

Conform de doelstelling is in 2017 in totaal € 111.175 aan giften ontvangen.
In 2017 werd € 11.000 besteed aan goede doelen.
De eind 2017 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2017 worden besteed.

2018

Inkomsten:

Giften en donaties

112.425

Overige baten

0

112.425

Uitgaven:

Overige uitgaven conform doelstelling

106.616

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

107.191

Totaal

5.234

Financiële baten en lasten

-67

Resultaat

5.167

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

5.167

Het positieve resultaat ad. € 5.167 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2018. Per ultimo 2018 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen. De aanwezige middelen bedroegen op 31-12-2018 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.