Resultatenrekening over 2017

Conform de doelstelling is in 2017 in totaal € 111.175 aan giften ontvangen.
In 2017 werd € 11.000 besteed aan goede doelen.
De eind 2017 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2017 worden besteed.

2017

Inkomsten:

Giften en donaties

111.175

Overige baten

0

111.175

Uitgaven:

Overige uitgaven conform doelstelling

11.000

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Algemene kosten

1

Som der uitgaven

11.576

Totaal

99.599

Financiële baten en lasten

-161

Resultaat

99.438

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

99.438

Het positieve resultaat ad. € 99.438 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2017. Per ultimo 2017 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen. De aanwezige middelen bedroegen op 31-12-2017 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.