Resultatenrekening over 2016

Conform de doelstelling is in 2016 in totaal € 12.000,00 aan giften ontvangen.
In 2016 werd € 12.600,00 besteed aan goede doelen.
De eind 2016 resterende algemene reserve zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2016 worden besteed.

2016

Inkomsten:

Giften en donaties

12.000

Overige baten

0

12.000

Uitgaven:

Overige uitgaven conform doelstelling

12.600

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

574

Afschrijving

0

Som der uitgaven

13.174

Totaal

-1.174

Financiële baten en lasten

-191

Resultaat

-1.365

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

-1.365

Het negatieve resultaat ad. € 1.365 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2016.
Per ultimo 2016 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.
De aanwezige middelen bedroegen op 31-12 2016 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.

Specificatie donaties en giften:

Bronkhorst High Tech B.V. te Ruurlo

10.500

W. Jouwsma

1.500

Totaal

12.000

Specificatie bestedingen conform de doelstelling:

Stichting Gudula Cultureel

4.000

Eardrop

1.000

Requiem Lochem

1.000

Hulpverlening Lochemse Kerken

2.000

Stichting voor vluchteling-studenten UAF

1.000

Stichting Dienen PGL Lochem

1.500

Protestantse Gemeente Lochem

1.100

Stichting Matthäus- Passion Lochem

1.000

Totaal

12.600