Resultatenrekening over 2015

In het jaar 2013 is de stichting opgericht en is het bestuur begonnen met de voorbereiding van de concrete invulling van de doelstellingen, zoals omschreven in het beleidsplan.

In het jaar 2015 heeft dit geleid tot uitgaven aan bestedingsdoelen conform het beleidsplan tot een bedrag van € 12.000,00

Het bedrag van de in 2015 ontvangen schenkingen is na aftrek van de in 2015 gedane uitgaven ten laste gebracht van de algemene reserve.

In het jaar 2016 zal het bestuur de inventarisatie van de door de stichting te nemen initiatieven afronden en de te ondersteunen doelen en de wijze waarop ondersteuning zal plaatsvinden bepalen.

2015

Inkomsten:

Giften en donaties

9.800

Overige baten

0

9.800

Uitgaven:

Overige uitgaven conform doelstelling

12.000

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Afschrijving

0

Som der uitgaven

12.575

Totaal

2.775

Financiële baten en lasten

-194

Totaal

-2.969

Het negatieve resultaat ad. € 2.969 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2015.
Per ultimo 2015 waren er voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.
De middelen bedroegen op 31-12 2015 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.

Specificatie donaties en giften:

Bronkhorst High Tech B.V. te Ruurlo

9.800

Totaal

9.800

Specificatie bestedingen conform de doelstelling:

Stichting Gudula Cultureel

4.000

Eardrop

1.000

Requiem Lochem

1.000

Hulpverlening Lochemse Kerken

5.000

UAF

1.000

Totaal

12.000