Resultatenrekening over 2014

In het jaar 2013 is de stichting opgericht en is het bestuur begonnen met de voorbereiding van de concrete invulling van de doelstellingen, zoals omschreven in het beleidsplan.

In het jaar 2014 heeft dit geleid tot uitgaven aan bestedingsdoelen conform het beleidsplan tot een bedrag van € 6.000,00

Het bedrag van de in 2014 ontvangen schenkingen is na aftrek van de in 2014 gedane uitgaven toegevoegd aan de algemene reserve.

In het jaar 2015 zal het bestuur de inventarisatie van de door de stichting te nemen initiatieven afronden en de te ondersteunen doelen en de wijze waarop ondersteuning zal plaatsvinden bepalen.

2014

Inkomsten:

Giften en donaties

9.300

Overige baten

0

9.300

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

6.000

Giften aan ANBI’s

0

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Afschrijving

0

Som der uitgaven

6.575

Totaal

2.725

Financiële baten en lasten

-119

Totaal

2.606

Het positieve resultaat ad. € 2.606 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2014
Per ultimo 2014 waren voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.
De middelen bedroegen op 31-12 2014 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.

Specificatie donaties en giften:

Bronkhorst High Tech B.V. te Ruurlo

9.300

BPV te Zwolle

0

Totaal

9.300

Specificatie bestedingen conform de doelstelling:

Stichting Gudula Cultureel

4.000

Eardrop

1.000

Requiem Lochem

1.000

Totaal

6.000