Resultatenrekening over 2013

In het jaar 2013 is de stichting opgericht en is het bestuur begonnen met de voorbereiding van de concrete invulling van de doelstellingen, zoals omschreven in het beleidsplan. In het jaar 2013 heeft dit nog niet geleid tot uitgaven aan bestedingsdoelen conform het beleidsplan. Het bedrag van de in 2013 ontvangen schenkingen is na aftrek van de in 2013 gedane uitgaven toegevoegd aan de algemene reserve. In het jaar 2014 zal het bestuur de inventarisatie van de door de stichting te nemen initiatieven afronden en de te ondersteunen doelen en de wijze waarop ondersteuning zal plaatsvinden bepalen.

2013

Inkomsten:

Giften en donaties

17.600

Overige baten

0

17.600

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

0

Giften aan ANBI’s

0

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Afschrijving

0

Som der uitgaven

575

Totaal

17.025

Financiële baten en lasten

-39

Resultaat

16.986

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

16.986

Het positieve resultaat ad. € 16.986 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2013 Per ultimo 2013 waren er geen concrete voorgenomen bestedingen van de aanwezige middelen.

De aanwezige middelen bedroegen op 31-12 2013 tijdelijk meer dan 10% van de ontvangen giften en donaties.

Specificatie donaties en giften:

Bronkhorst High Tech B.V. te Ruurlo

17.500

BPV te Zwolle

100

Totaal

17.600